MSc Mezőgazdasági biotechnológus

A Mezőgazdasági Biotechnológus Mesterszak bemutatása
 
A mezőgazdasági biotechnológus MSc képzés célja
 
A képzés célja olyan okleveles mezőgazdásági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika, a transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén; ismerik és alkalmazzák ezeknek a diszciplináknak a laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.
 
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
  • Szakképzettség: mezőgazdasági biotechnológus (megjelölve a szakirányt)
  • Választható szakirányok: növényi biotechnológia, állati biotechnológia
  • A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Agricultural Biotechnology (Major in Agricultural Plant Biotechnology, in Agricultural Animal Biotechnology)
A képzési idő: 4 félév
 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-24 kredit
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-42 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke 6 kredit
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
 
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök:
Szerves kémia, biokémia, elválasztás-technika, klasszikus genetika, molekuláris genetika, genomika, növény- és állatélettan, szaporodás- és szaporításbiológia.
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei::
Molekuláris markerezési technikák, strukturális és funkcionális genomikai módszerek elmélete, gyakorlata és mezőgazdasági alkalmazása, génizolálás, klónozás, vektorépítés, molekuláris transzformáció, géntranszfer, ökológiai és gazdasági hatások, GMO politika, a biotechnológia törvényi szabályozása, biotechnológiai termékek marketingje.
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
Növényi biotechnológia: növényi molekuláris biológia és molekuláris nemesítés, sejt- és szövettenyésztés, mikroszaporítás, géntechnológia és transzgénikus növények, részletes növénynemesítés, fajtaelőállítás, a növényi biotechnológia gyakorlati alkalmazása és eredményei.
Állati biotechnológia: molekuláris sejtbiológia és –genetika alapjai, molekuláris állatnemesítés, géntechnológia és transzgénikus állatok és állatfajták előállítása.

Mezőgazdasági biotechnológus MSc szak bemutatása

magyar